Friday, July 5, 2013

The Elements, Legend Begins (Part 5) By: Neji Hyuuga

"Ano 'yon?!" takang turan ni Stefan.

Nagtataka man sa anumang nagaganap sa labas ng silid. Agad na isinuot ni
Stefan ang kanyang nagkalat na mga damit. Mabilis din niyang isinuot ang
kanyang Crimson armor pati na rin ang dalawag espada ay agad na isiukbit
sa lalagyan nito. Mabilis niyang tinungo ang pintuan.

Booooooooooooooooooom!

Isang malakas na pagsabog mula sa labas na ikinawasak ng pintuan ng
kanyang silid. Sa lakas ng pagsabog naikinasira ng bahaging iyon ng
kanyang silid ay nagawang isalya si Stefan at ang alipin sa magkabilang
gilid. Tumama ang katawan ni Stefan sa pader samantalang na patapon
naman sa kabilang panig ng higaan ang lalaking alipin.

Bago pa man makabawi si Stefan sa pagkahilo na dulot ng pagsabog, heto't
sumusugod na naman ang mga armadong nilalang patungo sa kanyang direksyon.

Ting!

Tunog iyon ng nagtagis na mga espada. Ang isa'y mula sa di-kilalang
armadong nilalang at ang dalawa'y mula kay Stefan. Mabilis niyang
naiharang ang kanyang sandata. Nasa alangin mang posisyon, buong lakas
niyang itinulak ang kalaban gamit ang kanyang espada.
"Aaaaarrrhhhh!"

Pabalibag itong tumama sa pader at walang buhay na bumagsak sa sahig. Sa
gilid ng mata ni Stefan, kita niya ang walang malay na alipin. Minabuti
niyang wag na muna itong lapitan upang hindi maging sagabal sa gagawin
niyang pagtatanggol sa sarili. Ilang hakbang lang ang kanyang ginawa at
mabilis niyang nilisan ang silid. Una niyang tinungo ang silid ng
kaniyang mga magulang.

"Ina! Ama!" malakas na tawag ni Stefan habang tinatahak ang pasilyo
patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Agad niyang binuksan ang pinto
ng silid ng kanyang ama't ina ng marating ang silid ng mga ito. "Ama! Ina!"

"Stefan!" halos sabay na turan ng dalawang matanda ng mapagtanto ang
nilalang na bumukas sa kanilang silid. Nahintakutan sila ng makarinig ng
malakas na pagsabog mula sa silid ng huli.

"Ano bang nangyayari. Sino ang mga nilalang na iyon na pumasok sa
pamamahay natin at gumawa ng pagsabog na iyon?" agarang tanong ni Stefan.

"Hindi namin alam hijo. Kami rin ay nagulat ng makarinig ng malakas na
pagsabog buhat sa silid mo." paliwanag ng kanyang ama. Habang patuloy
lamang ang pag-iyak ng kanyang ina na nakayapos sa kanyang ama.

"Dito lang kayo! Wag kayong lalabas. Kung maaari magtago muna
kayo....aalamin ko kung ano ang nangyayari sa labas." turan ni Stefan.

"Mag-iingat ka anak ko!" buong pagmamahal na paalala ng kanyang ama.

Tig-isang halik sa noo ang isinukli ni Stefan. Kapagdaka'y mabilis
niyang nilisan ang silid ng kanyang magulang at tinungo ang kanilang
bulwagan. Habang pababa siya ng hagdan agad na napalundag si Stefan
upang maiwasan ang isang matalim na bagay na patungo sa direksyon niya.
Subalit bago pa man makaposisyon si Stefan, isa muling pag-atake mula sa
kalaban.

"Wind Blade!"

"Huh!" agad na isinanggalang ni Stefan ang kanyang sandata upang
maiwasan ang panganib na dulot ng atakeng iyon. "Aaah!" sa ikalawang
pagkakataon muling tumama ang katawan niya sa pader.

"Hmmp! Magaling ka nga talaga! Walang duda, Stefan Lamoure, The Flaming
Pheonix." turan ng isang babae na nasa ibabaw ng isang malaking rebulto.
Sa suot nitong dalawang kapirasong damit na dinagdagan lamang ng mga
kulay berdeng mga alahas sa buong katawan at ang kulay berde din nitong
kapa kahit nasa ganoong alanganin kalagayan si Stefan ay hindi niya
maiiwasang humanga sa angking kagandahan at alindog ng babae. Subalit
nasa maling eksena sila ng mga oras na iyon. Kung kaya kahit gustuhin
man niyang ikulong sa kanyang mga bisig ang babae at ipalasap dito ang
romansang ipinalasap niya kanina lamang sa kanilang utusan ay hindi maaari.

"Sino kayo at anong kailangan n'yo sa pamilya ko!' matigas na wika ni
Stefan ng makabawi siya sa pinsalang tinamo.

"He he he...." nakakalokong tawa ng isang payat na lalaki na may
mahabang buhok. Sa anyo, hindi magtataka si Stefan kung isa itong
bayarang mamamatay-tao na buhat sa mga pangkat ng mga bandido na
nagkalat sa buong lupain. "Ika-" naputol na ang sasabihin nito ng mula
sa isang sulok ay lumutang ang isang lalaki. Nakatalukbong ito kaya
hindi makita ni Stefan ang pagmumukha ng bagong nilalang na yaon.
Tanging ang malalaking singsing na may iba't ibang kulay at mga
naglalakihang kuwintas na ay kung anu-anong pendant ang nagsisilbing
pagkakakilanlan dito.

"Magtigil ka! Voura, isa ka lamang mababang uri ng bounty hunter." wika
nito.


"Aba't!" pipiyok pa sana si Voura subalit pinanlisikan siya ng mata nito.

Sa pagtatalo ng dalawa'y nakasilip si Stefan ng pagkakataon upang gumawa
ng paraan. Sa ngayon, hindi ang paggapi sa mga nilalang na ito ang
pangunahin niyang layunin. Kundi ang masiguro ang kaligtasan ng kaniyang
mga magulang. Kung siya nga ang pakay ng mga ito ay agad na nakaisip ng
plano si Stefan.


"Blazing Twin Blade!" sa magkasunod na wasiwas ni Stefan sa kanyang
sandata'y dalawang nag-aapoy na enerhiya ang pinakawalan niya at ngayo'y
mabilis na patungo ang direksyon sa mga nagtatalo. Kasabay naman noo'y
agad na tumalilis si Stefan palabas ng bahay.

Huli na para makapag-counter attack ang huli. Kanya-kanya silang kubli
gamit ang kanilang mga kapangyarihan may kakayahang protektahan sila o
di kaya'y ang malalaking rebulto sa bahay na yaon. Lumikha ng makapal na
usok ang pagsabog ng enerhiyang pinakawalan ni Stefan.

"Na'san na ang lalaking iyon?" wika ni Allenna. "Mga inutil kayo! dahil
sa pagtatalo nyo ng walang kabuluhan ay natakasan tayo!" nanggagalaiting
wika ni Allena. "Habulin nyo...siguraduhin nyong mahuhuli nyo siyang
buhay!" bulyaw pa nito.

Nauubo-ubo man sanhi ng makapal na usok na dulot ng pagsabog at
nahihintakutan man sa nakikitang reaksyon ng babae ay agad naman
tumalima ang dalawa at ang mga tauhan nito. Habang pinagmamasdan ni
Allena ang mga papalayong tauhan, bumalik sa isipan niya ang kakisigan
at angking kagandahang lalaki ng kanilang biktima. Kung hindi lamang
misyon nila na kunin ito at agarang dalhin sa kanilang kuta malamang ay
hinayaan muna niyang angkinin siya ng lalaki. Napansin nya rin kanina
ang malalagkit nitong titig sa kanya ng pakawalan niya ang kanyang atake
na nagpabagsak dito. Saglit na nag-init ang pakiramdam ni Allena sa
isipin iyon. Biglang pumasok sa isip niya ang mga sandaling kasama niya
si Troilan. Tila bumagal ang takbo ng oras at unti-unting bumalik sa
isipan ni Allena ang mga naganap sa kanila.

Leganda, isang bansa sa silangan bahagi ng Reyalberuh. Mayaman sa likas
na yaman na dulot na malalagong kagubatan. Pinagpala ang bansang ito
sapagkat ayon sa kasaysayan ng lupain ng Reyalberuh dito na nanahan ang
elemento ng lupa, ang Terra. Ayon pa rin sa mga paniniwala ay
nagkakaroon ng kakaibang lakas at enerhiya ang sinumang nilalang na may
taglay na kapangyarihang may mga katangian ng lupa. At isa sa mga
nananalig sa paniniwalang ito ay ang mga mamamayan ng bayan ng Zvire.
Sila ang mga nilalang na maituturing na kasing hawig ng mga hayop sa
kagubatan. Bawat mga mandirigma sa bayang ito, lalaki o babae, ay
nagtataglay ng lakas at espesyal na katangian ng isa o higit pang hayop
sa kagubatan. Bukod pa roo'y nararamdaman nila ang pagpapalang dulot ng
elemento ng lupa, ang Terra.

"Bestia at Fera! samahan ninyo ang mga mamamayan sa ating ligtas na
lugar. " utos ng isang matipunong lalaki. Morenong-moreno ang kulay ng
balat nito na tanging kapirasong balat lamang ng hayop ang tumatakip sa
maselang bahagi ng katawan. Mula sa likod ay naka sabit naman ang isang
sandata na yari sa tinunaw na buto ng mga mababagsik na hayop sa buong
kagubatan ng bansang yaon.

"Subalit mga mandirigma rin kaming katulad ninyo!" sabad ni Bestia,
isang mandirigmang Zvire na nagtataglay ng katangian mayroon ang isang
Cheetah.

"Oo na, pinunong Troilan." sang-ayon naman ni Fera. Taglay nito ang
katangian ng isang Falcon.

"Ssheda!" bulyaw ng lalaki. "Alam ko ang katayuan ninyo at hindi ko
matatawaran ang kahusayan ninyong dalawa sa larangan ng pakikipaglaban
subalit ang kagalingang taglay ninyo ay hindi sa paraang nais ninyo
hinihingi ng pagkakataon." madiplomatikong paliwanag ni Troilan. "Bilang
pinuno ng bayang ito, walang babaeng aking nasasakupan ang kailangan
magbuwis ng buhay upang ipagsanggal ako laban sa mga kaaway." tumingin
muna ito sa haring araw saka muling bumaling sa dalawang babae. "Sige
na, alalayan ninyo ang mga mamamayan ng bayang ito na makarating sa
lunan na iyon ng ligtas. Umaasa ako sa inyong dalawa na magagawa ninyo
ito ng maayos.' isang matamis na ngiti ang panghuling iginawad ni
Troilan sa dalawa.

Maluha-luhang tumalima ang dalawa sa kanilang makisig na pinuno. Batid
nila ang kahahantungan ng tagpong kanilang iiwan sampu ng mga
mandirigmang handang magbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang mga
kababaihan, mga bata at matatanda. Dahil sa angkin nilang mga kakayahan
na sing-tulad o mas higit pa sa isang hayop. Agad nilang namataan ang
paparating na panganib sa kanilang bayan.

"Malapit na sila sa ating tarangkahan." wika ni Pecus, bagaman nasa
murang edad, taglay ang binatilyo ang katangiang mayroon ang isang
Leopardo.

"Salamat, Pecus. " tugon ni Troilan. "magsihanda kayo! Mga mandirigmang
Zvire! ang pagpapala ng bathala at ang biyayang dulot ng Terra ang
siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa labang ito! Shedi Zvire!

"Shedi Zvire! Shedi Zvire! Shedi Zvire! sabay-sabay at ubod-lakas na
hiyawan ang naging tugon ng mga mandirigmang Zvire sa tinuran ni Troilan.

Isang malakas na pagsabog mula sa tarangkahan ang naging hudyat ng
napipintong labanan.

"Pakawalan ang mga palaso!" utos ni Troilan. Mabilis na nagliparan sa
ere ang libo-libong palaso.

Sa panig ng mga kalaban kung saan naroon si Allena, isa-isang bumagsak
sa lupa ang mga pangit na nilalang ng kadilimang pinaglilingkuran nila.
Nagulantang siya sa pangyayari, marahil ay minaliit nila ang kakayahan
ng mga mandirigmang Zvire. Bukod pa sa hindi nila pinaniwalaan ang
sabi-sabi tungkol sa biyaya ng Terra.

"Sugod!"

Tumawag ng pansin ni Allena ang sigaw ng isang morenong lalaki na may
hawak na kulang abuhin na espada. Tanging ang isang piraso ng balat ng
hayop ang nagkukubli sa maselang bahagi ng katawan nito. Subalit higit
pa roon ang dahilan ni Allena. Napako ang paningin niya sa angking
kakisigan ng lalaki. Isang napakakisig na nilalang na noon nya lang
nakita sa tanang buhay niya. Subalit dahil sa isping iyon, nawala sa
konsentrasyon si Allena at iyon ang naging pagkakataon ni Troilan upang
mabilis na mahawakan sa magkabilang balikat ang babae at mabilis na
niyapos kasabay ng isang mataas na pagtalon.

"Bitawan mo ako!" pagpupumiglas ni Allena.

"Kung hindi nga lang kita kalaban...bukod sa kahilingan mo ay may iba pa
akong gustong gawin sa iyo babae. " sabay kindat sa babae. Pinamulahan
naman ng mukha si Allena. 'ngunit iba hindi ganoon ang sitwasyon natin.
Diving White Tiger Attack!" isang mabilis na pagbulusok paibaba ang
ginawa ni Troilan. Isa iyong atake na habang hawak mo ang iyong kalaban
ay dadalhin mo ito sa ere kasunod ng mabilis na pagbulusok na bago pa
man tumama sa lupa ang biktima agad mo itong bibitawan kasunod ang isang
ubod lakas na sipa na magdaragdag ng impact sa pagbagsak ng kalaban at
ang pagkakataon rin ng may gawa ng atakeng yaon na makaligtas sa panganib.

"Wind of Torment!" usal ng babae matapos ang pagbagsak nito sa lupa.

"Pa-paanong!" Nagtataka man sa pangyayari'y agad na nakaiwas si Troilan
sa counter attack ng babae. Napapailing siya sa taglay nitong kahusayan
sa pakikipaglaban.

"Hmmmp! mahusay ang atakeng iyon. Muntik na ako kung hindi ko agad
nagawa ang bagay na ito." papuri ni Allena sa lalaki.

"Mahusay ka rin!" tugon ni Troilan. Nagawa nitong makaligtas sa atakeng
iyon gamit ang hangin na ginawa nitong pananggalang sa pwersa at
pinsalang maidudulot ng kanyang atake. "ngunit anong kadahilanan?"
tanong ni Troilan patungkol sa ginawa ng pangkat ni Allena na
pamiminsala sa kanilang bayan.

"Walang saysay kung ipapaliwanag ko saiyo...ang mas mabuting isuko mo na
lamang ang bayan mo at pasakop sa mithiin ng aming pinuno!" turan ni
Allena. "Hah!" isang kumpas ng kamay ay nagpakawala ito ng napakalakas
na hangin. Agad na nalinis ang bahaging iyon ng kagubatan.

Isang sugat sa pisngi ang tinamo ng lalaki sa atakeng iyon. Naging mas
alerto si Troilan. Malubhang mapanganib ang babaeng nasa kanyang
harapan. Bawat kumpas ng kamay nito'y isang uri ng kakayahang may
katangian ng hangin ang pinakakawalan. Bukod ba roo'y ang air current na
nalilikha nito'y tila mga patalim na maaaring sumugat o humiwa sa
anumang bagay na mahagip. Kailangan niyang maging maingat at isa lang
ang paraan.

Patuloy ang walang patumanggang pag-atake ni Allena kay Troilan. Subalit
nagagawa itong makita ang air current na nalilikha niya. Napipikon na
siya dahil tila pinaglalaruan lamang siya ng huli. "Isa pa, hindi kita
nanaising maging kalaban bagkus ay - " naputol ang anumang sasabihin ni
Allena ng mabilis na nakalapit sa kanya ang lalaki. Nagawa nitong
balewalain ang napakalakas na hangin na maykakayahang humiwa ng anuman
bagay na madaanan nito.

"Ivi Ezvhia babae!"

Itutuloy.......

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.